Český BrodOficiální stránky města

Rozcestník: Odbory

Odbory

Podklady návrhů ke stanovení záplavových území

Podklady návrhu pro stanovení záplavového území vodního toku Bylanka

Průvodní zpráva Pruvodni_zprava_Bylanka.pdf

Podélný profil Podelny_profil_Bylanka.pdf

Situace Situace_Bylanka.pdf

Opatření obecné povahy OOP.pdf

Ostatní podklady

Podklady návrhu pro stanovení záplavového území vodního toku Bušinec

Průvodní zpráva Pruvodni_zprava_Businec.pdf

Podélný profil Podelny_profil_Businec.pdf

Situace Situace_Businec.pdf

Opatření obecné povahy OOP__Businec.pdf

01.06.2022 Vodoprávní úřad

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH KONTROL ZA ROK 2021

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených v průběhu roku 2021 pracovníky Odboru dopravy a Obecního živnostenského úřadu Města Český Brod.

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), včetně dozoru dalších právních předpisů: např.:

- zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Provedeno bylo celkem 53 kontrol, z toho 2 společné kontroly s Českou obchodní inspekcí.

Byly uloženy 3 pokuty v přestupkovém řízení v celkové výši 2.500,- Kč.

 

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – výkon státního odborného dozoru podle § 81 a § 82.

Kontrolovanými subjekty jsou stanice měření emisí ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Byla provedena 1 kontrola bez uložení správního trestu.

 

Předmětem kontrol bylo dodržování povinností stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovanými subjekty jsou provozovatelé autoškol, kteří jsou registrovaní ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Brod.

Bylo provedeno 6 kontrol bez uložení správních trestů.

 

Úplné znění po změně č. 2, Územního plánu Český Brod

 Textová část návrhu územního plánu 
Textová část textcast_02_2021.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
Výkres základního členění 2_01.pdf  
Hlavní výkres 2_02.pdf  
Výkres veřejně prospěšných staveb 2_03.pdf  
Výkres dopravy 2_04_1_.pdf  
Vykres dopravy - pěší a cyklo 2_04_2.pdf  

Výkres TI - zásobování vodou 2_05_1.pdf

 

Výkres TI - kanalizace 2_05_2.pdf

 

Výkres TI - zásobování plynem 2_05_3.pdf

 

Výkres TI - zásobování elektrickou energií 2_05_4.pdf

 
Výkres TI - telekomunikace 2_05_5.pdf  
Výkres životního prostředí 2_06.pdf  
Koordinační výkres 4_01.pdf  
Výkres širších vztahů 4_02.pdf  
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 4_03.pdf  
Základní urbanistická koncepce 4_04.pdf  
Hlavní výkres nad ortofotomapou 4_05.pdf  
Schema základní dopravní sítě - současný stav 4_06_1.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 1. návrh ÚP 4_06_2.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP 4_06_3.pdf  
Schema základní dopravní sítě - 2. návrh ÚP dle VVURÚ 4_06_4.pdf  
Schema koncepce TI 1_20000 4_07.pdf  
Archeologická a památková ochrana 4_08.pdf  
Informativní výřez s plochou SM 4_09.pdf  
Informativní zákres parkovacího domu 4_10.pdf  

Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod

Rada města schválila nový dokument Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod.  Cesky_Brod_Technicke_standardy_VH_majetku.pdf V technických standardech je popsáno poskytování podkladů provozovatele vodohospodářské sítě, schvalování, vyjádření k projektové dokumentaci, její obsah a jednotlivé technické požadavky na provedení vodovodních a kanalizačních řadů, vodovodních a kanalizačních přípojek, objektů na vodovodní a stokové sítí, podmínky převzetí vodohospodářského majetku do provozování provozovatelem, požadavky na geodetické zaměření staveb, a jejich předávání provozovateli a informace vlastníkovi, telemetrie a seznam právních norem a předpisů.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist